BIJENALE 2024.

ŠESTO MEĐUNARODNO BIJENALE GRAFIKE  u organizaciji Platforme za promociju umetnosti multioriginala održaće se u septembru 2024. godine. Cilj Bijenala je da umetnicima pruži institucionalnu podršku u profesionalnom napredovanju, da podstakne i podigne interesovanje za ovu umetničku disciplinu među drugim akterima u umetnosti i kulturi, kao i među širom publikom na nacionalnom i međunarodnom nivou.

OPŠTI USLOVI KONKURSA
Konkurs je otvoren za sve profesionalne umetnike, teoretičare i istraživače, kao i za studente završnih godina studija na fakultetima likovnih i primenjenih umetnosti.

PRVA FAZA KONKURSA Traje do 1. aprila 2024. godine

Konkursni materijal može se preuzeti na ovoj stranici, popuniti i poslati na email adresu Bijenala office@graphicacak.com . Izložbene kategorije na kojima autori mogu učestvovati:

Na konkurs se mogu prijaviti radovi nastali u svim tradicionalnim tehnikama i savremenim postupcima štampe ili umnožavanja, ali neće biti razmatrane reprodukcije i fotografije.
Autori mogu poslati i prostorne ili ambijentalne instalacije, radove koji stoje u javnom prostoru, video radove koji su nastali kao segment grafičke produkcije ili koji čine samostalni rad baziran na karakteru grafičke discipline, objekte, knjige umetnika, radove štampane na različitim podlogama ili druge radove koji predstavljaju multi / interdisciplinarni, hibridni, eksperimentalni ili diskurzivni pristup grafičkoj umetnosti.

Nužno je da su ovi radovi postojani i da tokom trajanja izložbe neće odstupiti u fizičkoj postojanosti, osim ako konceptom nije tako predviđeno. U slučaju da radovi zahtevaju posebne tehničke poslove i uslove montaže autori su dužni da postavljanje i demontažu radova obave lično. Organizator će obezbediti prostor za instalaciju rada i osnovnu tehničku podršku. Za specifičnost svake situacije autori se mogu email-om obratiti organizatoru Bijenala.

U prvoj fazi konkursa autori treba da:
1. Popune ( kompijuterski ) čitko i detaljno svaku stavku u prijavnom formularu koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Bijenala:
2. Uz popunjen formular potrebno je da prilože digitalne reprodukcije svojih radova kao digitalne fajlove u JPEG ili TIFF formatima sa rezolucijom od 300 dpi.
3. Veličina pojedinačnih fajlova ne sme biti veća od 5mb.
4. Svu gore navedenu dokumentaciju poslati na email office@graphicacak.com sa sledećom naznakom u naslovu „Prijava za konkurs Bijenala 2024_ime i prezime autora_kategorija“.
5. Prijava se podnosi u periodu do 1. aprila 2024. godine
Na stranici možete naći detalje ovog dela konkursa https://www.graphicacak.com/bijenale-2024/

Podnošenjem prijave na konkurs autor daje saglasnost da organizator Bijenala ima pravo izlaganja, reprodukovanja i objavljivanja njegovih dela u promotivne svrhe bez obaveze prethodnog obaveštavanja autora. Organizator se obavezuje da će autor reprodukovanog dela biti propisno imenovan u svim štampanim i elektronskim promotivnim objavama. Na konkurs se podnose radovi nastali tokom poslednje dve godine. Neće biti prihvaćeni radovi sa kojima su autori konkurisali za učešće na prethodnom Bijenalu. SVI KANDIDATI ĆE BITI OBAVEŠTENI MAIL-OM O REZULTATIMA PRVE FAZE SELEKCIJE najkasnije do 5. aprila 2024. godine. Rezultati selekcije i konačna lista autora i radova biće objavljena do 10. aprila 2024. godine na zvaničnoj internet stranici Bijenala i na društvenim mrežama. Glavna izložba Bijenala biće tradicionalno postavljena u prostoru Kulturnog centra i Narodnog muzeja u Čačku. Prateći program Bijenala biće objavljnjn u toku konkursa.
DRUGA FAZA KONKURSA Traje do 1. avgusta 2024. godine

Autori čiji su radovi prošli prvu fazu selekcije treba da pošalju svoje originalne grafike neopremljene, bez okvira ili parspartua. Radovi moraju stići na naznačenu adresu Bijenala najkasnije do 01. avgusta (radovi prispeli nakon tog perioda neće se uzimati u obzir). Prilikom slanja radova u ovoj fazi obavezna je uplata participacije u iznosi od 2,500.00 rsd za domaće, a 40€ za strane autore a koja omogućuje učešće u svim kategorijama Bijenala.

Instrukcije za plaćanje ZA DOMAĆE AUTORE 2,500.00 rad

Primalac: Platforma za promociju umetnosti multioriginala Čačak
ulica: Donja Trepča bb, 32000, Čačak, Srbija
160-0000000507193-39, Banka Inteza a.d. Beograd
Matični br.: 28250029, PIB:110557666        Svrha uplate: PARTICIPACIJA ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI 2024    Dokaz o uplati, slip-isečak poslati uz radove

Instrukcije za plaćanje ZA STRANE AUTORE 40€

 PAYPAL ACOUNT: office@graphicacak.com
or:
Recipient: The Multi-original Art Platform, Street: Donja Trepča bb, 32000, Čačak, Serbia
Bank account number: 160005400002741608   Banca Intesa a.d. Belgrade, Serbia
Account number with IBAN: RS35160005400002741608    SWIFT code Banca Intesa a.d. Belgrade, Serbia: DBDBRSBG
Purpose of payment: PARTICIPATION FOR PARTICIPATION IN THE EXHIBITION 2024. Proof of payment, slip-clip sent with the works

Participacija pokriva administrativne i poštanske troškove

Autori šalju svoje radove poštom vodeći računa o sledećem:
1.  Sva potrebna dokumentacija se može preuzeti na linku za  DOMAĆE  AUTORE i za  STRANE AUTORE
2. IZJAVU ZA SRPSKE AUTORE i za  STRANE AUTORE moraju biti priloženi i u štampanoj formi.
3. SVA RELEVANTNA POLJA u formularu i izjavi popuniti kompjuterski.

Na KOVERTE – PAKETE koje sadrže otiske treba navesti sledeća obaveštenja:

“ŠTAMPANA STVAR”  i  “NEMA KOMERCIJALNU VREDNOST”

Adresa za slanje radova:

Primalac: Udruženje Platforma za Promociju umetnosti multioriginala, Za Dragana Dobrosavljevića (umet. direktor Bijenala) ŠESTO BIJENALE GRAFIKE 2024. ul. Rajićeva br. 20. 32000 Čačak, Srbija

Slanjem radova smatra se da su autori saglasni sa propozicijama Bijenala, što potvrđuju obeležavanjem odgovarajućeg polja i svojim potpisom. Organizacija Bijenala biće zahvalna autorima koji odluče da svoje radove poklone za fond zbirke kolekcije Bijenala. Da bi poklonili rad, molimo umetnike OBELEŽE MESTO U FORMULARU. Donirani radovi postaju neotuđivi deo Kolekcije i biće korišćeni u svrhu organizovanja tematskih ili problemskih periodičnih izložbi.

Ukoliko originalni radovi drastično odstupaju likovno, estetski ili tehnički od opisa ili reprodukcija predatih za prvu fazu selekcije, organizator polaže pravo da ih iz tog razloga diskvalifikuje iz daljeg procesa selekcije i žiriranja. Na konkurs je moguće poslati samo autorske radove. Povreda autorskih prava na bilo koji način isključiva je odgovornost lica koje je rad poslalo na konkurs.

Sve informacije u vezi Bijenala i sve potrebne formulare možete pronaći na sledećoj stranici sajta Bijenala LINK

Prijave i radovi prispeli poštom nakon 1. avgusta 2024. neće biti razmatrani.
Ako je potrebno prilikom slanja radova navesti vrednost dela u MINIMALNOM iznosu. Radove slati kao pismonosne pošiljke ili kao tiskovinu. Umetnici su odgovorni za sve poštanske troškove slanja radova. Autori su u obavezi da obezbede svu neophodnu prateću carinsku dokumentaciju kao i da sami plate uslugu u celosti. Zbog nepridržavanja ovih odredbi organizator Bijenala neće snositi troškove poštarine i obavezu dodatnog angažovanja prilikom prispeća pošiljki i one će biti automatski vraćene autorima. Radove slati u tvrdom pakovanju, kartonskim tubama ili na drugi način obezbeđenje od fizičkog oštećenja. Svako oštećenje nastalo u transportu od autora ka organizatoru biće evidentirano, fotografisano i prosleđeno autoru na uvid. Organizator preuzima odgovornost za radove od trenutka prijema do trenutka predaje u pošti, ali neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati tokom transporta otisaka od i ka autoru. Radovi će autorima biti vraćeni u originalnoj ambalaži.

ŽIRIRANjE POSTAVKE I ODREĐIVANjE DOBITNIKA NAGRADA: početkom avgusta 2024. godine

NAGRADE

GRAN – PRI BIJENALA novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 € i samostalna izložba u okviru pratećih aktivnosti Sedmog Bijenala Grafike 2026. godine

NAGRADA ZA INVENTIVNOST U GRAFIČKOJ UMETNOSTI I TEHNIČKU IZUZETNOST Plaketa i medalja Bijenala.

SPECIJALNA POHVALA ŽIRIJA Plaketa i medalja Bijenala.

NAGRADA ZA STUDENTSKI RAD Plaketa i medalja Bijenala.

Žiri zadržava pravo da ne dodeli sve nagrade ukoliko smatra da radovi nisu zadovoljavajućeg kvaliteta.
ORGANIZATOR OSTAVLJA MOGUĆNOST ZA DODELU PLAKETA I MEDALЈA JOŠ NEKIH UČESNICIMA.

Nagrade će biti dodeljene tokom ceremonije svečanog otvaranja Bijenala. Ako je nagrađeni autor sprečen da prisustvuje ceremoniji dodele nagrada, prilikom vraćanja radova sertifikat o učešću i potvrda o nagradi biće mu poslata poštom uz katalog izložbe.

KATALOG: Organizator Bijenala će publikovati katalog u kojem će biti zastupljeni svi autori koji su učestvovali na Bijenalu. Svi izlagači će dobiti besplatan primerak kataloga, sertifikat donatorstva i učešću na Bijenalu.

FORMULAR NA SRPSKOM JEZIKU

OTVORI

IZJAVA O DONACIJI I NAMENI NA SRPSKOM JEZIKU

POGLEDAJ

FORMULAR ENGLESKOM JEZIKU

OTVORI

IZJAVA O DONACIJI I NAMENI NA ENGLESKOM JEZIKU

POGLEDAJ

PRATEĆI SADRŽAJI NA PREDSTOJEĆEM BIJENALU
  • GLAVNA SELEKCIJA BIJENALA
  • MINIJATURA I EXLIBRIS
  • Izbor moderne Slovenačke grafike, kustos Božidar Zrinski, kustos MGLCSLOVENIJA, ZEMLJA GOST BIJENALA
  • Segment posvećen grupi Laibach u saradnji sa MGLC Ljubljane i Ivanom Novakom Laibach kolektivaLAIBACH GRAFIKE
  • Promocija knjige Teodora Lovrenčića40 GODINA VEČNOSTI: Jugoslovenski fenomen koji je “okupirao” Evropu.
Prateći događaj Bijenala u Narodnom muzeju
GRAFIKE LAIBACH-A, Segment posvećen grupi Laibach u saradnji sa MGLC Ljubljane

Njihovi nastupi u javnosti i medijima su obeleženi provokacijama i skandalima. Ubrzo šire svoje delovanje i van granica tadašnje Jugoslavije. Godine 1984. počinju da deluju u okviru umetničko-estetskog pokreta, neformalne organizacije Neue slowenische kunst (NSK), zajedno sa slikarskom grupom Irwin, Scipion teatar Nasice i kasnije pridruženim Noordnung, Studija novog kolektivizma i ostalih, koji su priključivani u zavisnosti od potreba NSK. Od 1991. proglašavaju i imaginarnu državu NSK, izdaju pasoše, otvaraju „ambasade“, „konzulate“… Rečju, kreiraju projekat total dizajn. Oprobali su se u brojnim medijima: muzici, videu, filmu, performansu, pop-kulturi?

Međutim, grafika je zastupljena od samih početka njihovog delovanja i to, pre svega, retro grafika i posteri. Na likovnom planu se kombinuju totalitarni simboli preuzeti u specifičnom kontekstu poznatih slika iz sveta umetnosti. Na ruševinama ideologija se stvara posebno semantičko polje, koje uvek ima svežinu i aktuelnost. Tokom kasnijeg delovanja grupe grafika je potisnuta u drugi plan. Grafizam se, uglavnom, ispoljava kroz rešenja za plakate i scenografije. Poslednja velika izložba Laibach grafika održana je 2010. u Međunarodnom centru za grafičke umetnosti u Ljubljani. Beogradska postavka organizovana je saradnji Galerije O3one, sa Galerijom Černe iz Ljubljane i Fragile.

Promocija knjige Teodora Lovrenčiča - Prateći segment Bijenala u Narodnom muzeju
40 GODINA VEČNOSTI, LAIBACH: Jugoslovenski fenomen koji je “okupirao” Evropu

MONOGRAFIJA posvećena kultnom eks-ju bendu “Lajbah”, “40 godina večnosti”, autora Teodora Lorenčiča: Slovenački bend je svojom muzikom, koja je, u vreme kada se pojavila, bila daleko ispred vremena, pokrenuo čitavu revoluciju, i postao pravi planetarni fenomen. Monografija je i autorizovana od strane benda, a prvi put u njoj su predstavljeni mnogi do sada nepoznati fragmenti iz istorije ovog fenomena koji i dalje traje. Monografija se bavi najranijim razdobljem “Lajbaha”, od 1980. do negde 1987. godine – napomenuo je Lorenčič. – To razdoblje u radu benda je i najnepoznatije, o njemu se i namerno nije pričalo. U njoj su objavljene fotografije sa legendarne turneje pod nazivom “Okupirana Evropa” iz 1983. godine. Ta turneja je predstavljala proboj “Lajbaha” u Evropu, pa time i u svet. Reč je o 18 rolni filma – negativa, koje sam ja bio zagubio, a pronašao sam ih slučajno u kutiji za cipele kada sam se decembra 2018. godine selio za Beograd. Ne znam kako se to tamo našlo, ali sam te negative digitalizovao i tako je i spasen jedan deo istorije benda koji je predstavljen u ovoj monografiji.

Prateći segment Bijenala u Kulturnom centru, autor segmenta Božidar Zrinski kustos u MGLC
Zemlja gost Bijenala Slovenija

Ovaj segment donosi pregled najnovije grafičke produkcije deset umetnika iz Slovenije, različitih generacija, aktivnih na domaćoj i internacionalnoj likovnoj sceni. Realizovana je u saradnji sa MGLC Međunarodnim likovnim grafičkim centrom iz Ljubljane. Pred publikom su radovi nekoliko savremenih Slovenačkih autora, koji su veoma aktivni na sceni.