|

На основу добре праксе програмске концепције бијенала графике у Чачку у даљем развоју идеје о неговању и популаризацији графичке уметности и свих видова штампе. Вођени начелима културног развоја Републике Србије: подстицање културног и уметничког стваралаштва, јачање капацитета културе и њених веза са другим областима (образовање, наука, туризам, омладина и др.) и интегрисање културног развоја у социо-економски и политички дугорочни развој демократског друштва, аутономија субјеката у култури, подстицање одрживог развоја културне средине као интегралног дела животне средине, подстицање развоја међународне сарадње и размене у култури, мобилности уметника и прихватања добрих пракси, у циљу јачања креативности и иновативности актера у култури и употреба информационе и комуникационе технологије и умрежавање установа културе и свих субјеката у култури. Као и Општим интересом у култури Удружење ПУМ својим деловањем у пракси инплементира начела и смернице закона о култури Реп. Србије али и статутом удружења. Поред Бијенала, централне манифестације и највеће активности нашег удружења, које се одржава сваке друге године, удружење организује низ дешавања у току сваке године. Активности као што су: Изложбе, предавања, промоције, панел дискусије, радионице… уско су везане за графичку уметности и упоредо са главном манифестацијом Бијенала од 2012., на директан и индиректан начин приступа проучавању графичке уметносту у целини.